Najważniejsze fakty

Nowa inwestycja w miejscu byłego poligonu wojskowego w Malinie. Co warto wiedzieć?

FAKT 1

Inwestorami nowego centrum logistycznego są firmy Hillwood i Develia.

Projekt obejmuje budynki usługowe i magazynowe, a także działalność taką jak np. składanie i montowanie drobnych elementów czy pakowanie.

FAKT 2

Po spotkaniu z mieszkańcami i wysłuchaniu uwag, nasza koncepcja zagospodarowania terenu uległa zmianie.

Budynki zostały odsunięte od granicy działki oraz zmieniony zostanie układ komunikacji wewnętrznej.

FAKT 3

W ramach realizacji projektu Hillwood i Develia sfinansują i wybudują nową, niezależną drogę, dzięki której ruch na obecnych dziś drogach nie zmieni się.

FAKT 4

Inwestycja wiąże się także z korzystnym dla gminy zagospodarowaniem zieleni.

Projekt zakłada utworzenie pasa zieleni o charakterze parkowo-leśnym, pełniącego funkcję izolacyjną, wzdłuż miejscowości Malin.

Będzie on dostępny dla mieszkańców jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, a jego powierzchnia wyniesie około 15 ha.

Wzdłuż Malina powstaną ekrany akustyczne oddzielające inwestycję, zarówno od pasa zieleni, jak i samej miejscowości.

FAKT 5

W ramach inwestycji zbudowane zostaną nowe ujęcia wody, z których znaczna część zasili wodociągi gminne, co zminimalizuje problem niedoborów wody w Gminie.

liscie

O inwestorach

Hillwood i Develia to doświadczone firmy, które planują budowę nowego centrum logistycznego na terenie gminy. Co warto o nich wiedzieć?

Hillwood to jedna z wiodących globalnych firm z branży nieruchomości komercyjnych z ponad 30-letnim doświadczeniem w realizacji inwestycji w Europie i Ameryce Północnej. Na świecie dostarczyła ponad 23 mln m kw. powierzchni magazynowej. Na polskim rynku Hillwood obecny jest od 2014 roku, budując nowoczesne centra logistyczne i przemysłowe, również w formule BTS („szyte na miarę”). W 2022 roku grupa Hillwood w Polsce zapłaciła ponad 180 mln zł podatków (CIT oraz od nieruchomości).

Więcej o kluczowych wartościach firmy można dowiedzieć się tutaj:

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, posiadający ponad 15-letnie doświadczenie. Firma zrealizowała 41 osiedli i 16,5 tys. mieszkań. W portfolio firmy znajduje się także ponad 150 tys. m kw. powierzchni biurowych oraz niemal 60 tys. m kw. galerii handlowych, wśród nich m.in. obiekt wielofunkcyjny Sky Tower, centrum handlowe Arkady Wrocławskie oraz stołeczny biurowiec Wola Retro. Bardzo istotna dla firmy jest rola sektora nieruchomości i branży budowlanej w tworzeniu przestrzeni z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Więcej o działalności Develii w zgodzie z ochroną środowiska można przeczytać w raporcie zrównoważonego rozwoju firmy za 2021 r.:

Planowane terminy realizacji

Nasze prace planujemy rozpocząć od budowy drogi, a realizacja centrum logistycznego podzielona będzie na trzy etapy.

1

Etap

III/IV kwartał 2024 r.

2

Etap

Dwa lata później

3

Etap

2027 r.

Naszym celem jest, aby realizacja inwestycji była jak najmniej uciążliwa dla otoczenia. Prace wykonawcze przy każdym obiekcie zajmą ok. 6 m-cy, z czego główne roboty budowlane będą trwały ok. 4 m-cy.

Niezależnie od budowania hal będziemy dbać o rozwój pasa zieleni, prowadzić dodatkowe nasadzenia i prace ogrodnicze. Przypominamy, że pas zieleni będzie dostępny dla mieszkańców jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, a jego powierzchnia wyniesie około 15 ha!

Troska o mieszkańców

Cisza w miejscu odpoczynku jest bardzo ważna. To właśnie dlatego przeprowadziliśmy analizę akustyczną planowanej drogi prowadzącej do nowej inwestycji.

Dodatkowa trasa nie spowoduje przekroczeń hałasu dla zabudowań Malina, a budowa ekranów na drodze obniży hałas z trasy S5 na budynki Malina. Analizy wykonaliśmy według prognoz na rok 2025 i 2035.

Wsłuchujemy się w głos mieszkańców – na ich prośbę wydłużymy ekran akustyczny przy nowej drodze, aby jeszcze lepiej zabezpieczyć mieszkańców z rejonu ul. Kalinowej/Miłej!

kolo

Inwestycja jest korzystniejsza niż nowe osiedle

Po wybudowaniu osiedla na terenie byłego poligonu wojskowego pojawiłoby się ok. 6 tys. nowych mieszkańców.

Funkcjonowanie centrum logistycznego zapewni Gminie wpływy każdego roku w wysokości ponad 11 mln zł z samego tytułu podatku od nieruchomości.

Szacowane wpływy do gminy

Z tytułu podatku od nieruchomości od potencjalnego osiedla

0.98

mln zł / rocznie

Z tytułu podatku od nieruchomości od naszej inwestycji

11.01

mln zł / rocznie

Nowe osiedle byłoby realizowane przez wielu małych inwestorów, przez co nie zostałaby zbudowana nowa droga wzdłuż trasy S5, a te istniejące obecnie – do Kryniczna oraz Ligoty Pięknej zostaną znacznie dociążone. To wiązałoby się również ze wzmożonym ruchem samochodowym przez ulice lokalne – Tenisową, Strzelecką, Polną, Słoneczną, Sportową, Bocianią itp., a następnie przez ul. Główną w Malinie i dalej przez Kryniczno do S5.

Dodatkowo kilkakrotnie wzrośnie natężenie ruchu w godzinach porannych i popołudniowych. Ponadto odbywałby się w ramach dotychczasowej infrastruktury, co skutkowałoby uciążliwymi korkami.

Czy wiesz, że osiedle na około 6 tys. mieszkańców generuje ruch na poziomie ponad 8 tys. przejazdów na dobę? Dziś wg danych GUS w Malinie mieszka niecałe 750 osób. Po realizacji osiedla mieszkaniowego, pod względem liczby mieszkańców, Malin rozrósłby się do wielkości Smolca pod Wrocławiem.

Nowe drogi

Nowa droga powstanie przed realizacją inwestycji. W ramach inżynierii ruchu sprawdzono przepustowość węzła Kryniczno oraz projektowanej drogi gminnej.

Co wynika z analizy?

Po realizacji inwestycji w całym zakresie przepustowości ronda oraz węzła Kryniczno zostanie zachowany poziom swobody ruchu i nie będą powstawały korki.

Warto zauważyć, że nawet gdy mieszkańcy będą korzystać z nowej drogi to ruch do centrum logistycznego będzie przeciwny w stosunku do kierunku przemieszczania się mieszkańców. Wynika to z faktu, że większość pojazdów zmierzających do centrum z okolic Wrocławia będzie poruszała się w godzinach porannych. Z kolei ruch powrotny będzie występował głównie w godzinach popołudniowych. Dzięki temu pojazdy wyminą się z ruchem samochodów mieszkańców.

Biorąc pod uwagę wskaźniki porównywalnych projektów, spodziewamy się maksymalnie 350 samochodów dostawczych, 800 ciężarowych i 2000 osobowych dziennie.

Podkreślamy, że wskazana przez nas liczba około 6 tys. dotyczyła PRZEJAZDÓW, a nie pojazdów.

Do czego to porównać? Weźmy pod uwagę starą „piątkę” (dziś to DW 359) pomiędzy Malinem i Wisznią Małą – dzienny ruch to ponad 13 tys. przejazdów, czyli ponad 2 razy więcej niż na projektowanej drodze do centrum logistycznego. To pozwala zobrazować, że natężenie ruchu na nowej drodze nie będzie duże.

Wpływ na środowisko naturalne

Sytuacja hydrologiczna

Od kilku lat Malin i Gmina Wisznia Mała borykają się z problemem okresowych niedoborów wody.

Według danych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wiszni Małej (PGK) w 2015 r. zapotrzebowanie na wodę całej gminy wynosiło 1805 m3/dobę latem oraz 1410 m3/dobę w pozostałych okresach. Od tego czasu wzrosło, a wydajność studni pozostała na niezmienionym poziomie.

W ramach planowanego projektu zamierzamy wybudować dodatkowe studnie, które zasilą na stałe wodociągi gminne o dodatkowe ok. 400 m3/dobę co zdecydowanie poprawi wydajność sieci.

Jedna osoba zużywa na dobę ok. 100 litrów, a 1 m3 to 1000 litrów (czyli dla 10 osób) x 400 = dla 4 tys. osób!!! Dzięki temu mieszkańcy Malina i Gminy Wisznia Mała nie będą odczuwali problemów z niedoborem wody, szczególnie w okresach letnich.

W oparciu o wytyczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie chcemy również zwiększyć małą retencję i zrealizować dodatkowe zbiorniki retencyjne na wodę deszczową. Zatrzymają one wodę w gruncie oraz utrzymają właściwy poziom wód gruntowych, dzięki czemu poprawi się bilans wody, co z kolei wpłynie na zapobieganie suszy, szczególnie w okresach letnich. Tereny zielone wokół zbiorników wodnych będą miały charakter łąk kwietnych, dzięki czemu ograniczone będzie wysychanie gruntu przy jednoczesnym zbogaceniu bioróżnorodności.

Potwierdzamy także możliwość odbioru wody z ul. Sportowej i retencjonowania jej w naszych zbiornikach. Problem zalewania terenów przy tej ulicy zniknie.

Ochrona środowiska

Tematyka ochrony środowiska jest dla nas ważna. Blisko 60% terenu planowanego centrum logistycznego będzie przeznaczone pod powierzchnię biologicznie czynną.

Zieleń i liczne nowe nasadzenia, kwietne łąki oraz małe zbiorniki wodne wzbogacą bioróżnorodność terenu. Dzięki temu warunki rozwoju dla roślin, pszczół i ptaków będą dużo bardziej korzystne. Dodatkowym efektem będzie zwiększenie małej retencji i łagodzenie lokalnego mikroklimatu.

Przedstawiamy dane dotyczące wskaźników intensywności zabudowy zakładanego projektu (czyli stosunku powierzchni budynków do powierzchni działki) oraz jego powierzchni biologicznie czynnej:

Powierzchnia biologicznie czynna:

  • W odniesieniu do całego terenu ≈ 59%
  • W odniesieniu do terenu pod dane etapy ≈ 24%

Intensywność zabudowy:

  • W odniesieniu do całego terenu ≈ 24%
  • W odniesieniu do terenu pod dane etapy ≈ 45%

Jakość powietrza

Przygotowując się do realizacji nowego projektu, zawsze sprawdzamy jego potencjalny wpływ na czystość powietrza w okolicy. Nie inaczej jest w przypadku centrum logistycznego w Wiszni Małej.

Do obliczeń przyjęliśmy sytuację najbardziej niekorzystną, która – jeśli w ogóle się wydarzy – może zaistnieć tylko chwilowo, w okresie największego wykorzystania instalacji grzewczych w Malinie.

W modelu uwzględniliśmy maksymalny możliwy ruch pojazdów oraz jednoczesne działanie urządzeń grzewczych na pełnej mocy – zastosujemy jedynie ekologiczne urządzenia gazowe, które generują minimalne ilości substancji zanieczyszczających atmosferę. W obliczeniach wzięliśmy pod uwagę również aktualny stan jakości powietrza z uwzględnieniem ruchu z pobliskiej trasy ekspresowej S5.

Wyniki porównaliśmy z dopuszczalnymi normami, zdefiniowanymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Wyniki tego porównania dają nam pewność, że na granicy terenu inwestycji żadne ewentualne emisje nie będą przekraczały wartości dopuszczalnych, a od strony Malina stężenia chwilowe (występujące jedynie chwilowo w ciągu roku) wyniosą maksymalnie od 1,6 do 30% dopuszczalnej normy.

W skali roku wskaźnik ten wyniesie maksymalnie 22% ustalonych w prawie maksimów i to już z uwzględnieniem aktualnego zanieczyszczenia powietrza.

liscie

Oświetlenie

Podczas każdego procesu projektowego sprawdzamy wpływ oświetlenia na tereny sąsiednie. Na początku dokonujemy klasyfikacji terenu dookoła inwestycji.

Planowane centrum logistyczne w Malinie zakwalifikowaliśmy do strefy E2, co oznacza restrykcyjne wymagania dotyczące wpływu oświetlenia. Według polskiego prawa wyższe wymagania występują jedynie w parkach narodowych.

Badanie przeprowadziliśmy zgodnie z wytycznymi:

Polskimi Normami

PN-EN 12464-2:2008
Światło i oświetlenie

International Dark-Sky Association

PN-EN 12464-2:2008
Światło i oświetlenie

Międzynarodowej Komisji ds. Oświetlenia

PN-EN 12464-2:2008
Światło i oświetlenie

Sprawdziliśmy szereg parametrów:
  • Maksymalne oświetlenie na nieruchomościach sąsiednich, które określa, jak dużo światła rozświetli okna sąsiadujących zabudowań
  • Maksymalną światłość źródeł światła pokazującą, jak mocno będą widoczne w nocy oprawy zamontowane na naszych halach, tak aby nie tworzyły efektu „latarni morskiej” świecącej w kierunku zabudowań
  • Światło promieniowane w górę sprawdzające, czy nasze oświetlenie nie będzie za nadto rozświetlać nocnego nieba
  • Luminację obiektów badające, czy niezbyt mocno będą rozświetlone elewacje naszych budynków
Wprowadziliśmy zmiany:

Badanie wykazało, że na fragmentach badanego terenu część parametrów normowych nie została spełniona. Raport wskazał na konieczność zmiany w instalacji oświetlenia.

Zgodnie z zaleceniami w projekcie:

Zostały wymienione źródła światła

Zastosowano przesłony opraw

Zmieniono barwę światła

Po ponownej weryfikacji otrzymaliśmy potwierdzenie, że wszystkie parametry normowe oraz te wynikające z wytycznych organizacji niezależnych zostały zachowane.

Dzięki temu mamy pewność, że nasz obiekt nie będzie emitował nadmiernego oświetlenia, a jego intensywność można porównać do światła generowanego przez księżyc.

Lokalny rynek pracy

Realizacja naszego projektu bardzo pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy. Zyska on na atrakcyjności już na etapie budowy centrum oraz po oddaniu obiektów do użytkowania i wprowadzeniu się najemców.

We wszystkich naszych inwestycjach staramy się w jak największym stopniu współpracować z miejscowymi firmami.

Wszyscy osiągamy wówczas korzyści. Tak będzie również w przypadku budowy planowanego centrum logistycznego w Wiszni Małej.

Lokalni dostawcy i producenci zyskują dzięki temu duży rynek zbytu na swoje towary i usługi. Poszukiwać będziemy m.in. wsparcia ze strony firm transportowych, specjalizujących się w wynajmie maszyn, usługach instalacyjnych (np. paneli fotowoltaicznych) czy usługach drogowych.

Dla nas współpraca z lokalnymi dostawcami to możliwość prowadzenia inwestycji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i w trosce o środowisko. Ograniczamy w ten sposób emisję dwutlenku węgla skracając maksymalnie łańcuchy dostaw. Mamy też wówczas znacznie większą elastyczność w prowadzeniu prac budowlanych.

Powstanie nowego centrum logistycznego to również otwarcie dużego, lokalnego rynku pracy dla szerokiego grona zainteresowanych osób. Docelowo centrum usług logistycznych tworzyć będzie rozbudowaną strukturę organizacyjną, w której zatrudnienie znajdzie wiele osób o bardzo zróżnicowanym poziomie wykształcenia i doświadczenia.

Szacujemy, że w naszej inwestycji powstanie nawet kilkaset nowych miejsc pracy. W branży logistycznej poszukiwani będą m.in.: magazynierzy, spedytorzy, analitycy, logistycy, ale również specjaliści od sprzedaży, administracji, zarządzania czy pracownicy biurowi.

Dla wielu lokalnych mieszkańców będzie to okazja na znalezienie pracy w nowoczesnych warunkach, w obiektach o najwyższym standardzie z wieloma udogodnieniami, ale przede wszystkim blisko domu, bez potrzeby dojazdów np. do Wrocławia.

liscie

Rozbudowa lokalnej infrastruktury

Planowanej inwestycji w Malinie towarzyszyć będą przedsięwzięcia, mające na celu rozbudowę lokalnej infrastruktury.

Zapewnienie dodatkowych korzyści dla mieszkańców to standardowe działanie przy tego typu projektach prowadzonych przez Hillwood.

Inwestycja w Korzeńsku na Dolnym Śląsku

W inwestycji w Korzeńsku, tuż przy drodze ekspresowej S5 łączącej Wrocław z Poznaniem, firma zadbała…

Centrum logistyczne w Markach

W Markach pod Warszawą przebudowane i zmodernizowane zostało ponad 800 metrów lokalnej drogi. Powstała tam…

Farma fotowoltaiczna w Sycowie

W Sycowie zlokalizowanym niewiele ponad 50 km od Wrocławia na terenie inwestycji powstała farma fotowoltaiczna.…

Parku magazynowy Częstochowa Zachód

Jerzy Zakrzewski, Burmistrz Gminy Kłobuck, podkreśla korzyści dla lokalnej społeczności wynikające z budowy parku magazynowego…